Sakramenty

"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy wclasszialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

""Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewclassział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki" Jan Paweł II, 17 maj 1988 roku, Mariscal Estigarribia w Paragwaju

Podział Sakramentów

 • Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu (chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy (eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).
 • Sakramenty, które można przjąć tylko w stanie łaski uświęcającej (bierzmowanie, eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów (chrzest, pokuta).
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii (kapłaństwo, małżeństwo)

Sakrament Małżeństwa

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" [KKK 1601].

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy
 • W przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka

więcej informacji

Chrzest

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza" [KKK 1277]

Przygotowania do chrztu świętego

 • Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej (w czasie wyznaczonym przez kapłana)
 • Dziecko należy zgłosić do chrztu w kancelarii parafialnej (przynosimy akt urodzenia dziecka).
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko bierzmowani i praktykujący katolicy, młodzież, która uczęszcza na katechezę i dorośli, małżonkowie po ślubie kościelnym.
 • Rodzice chrzestni pochodzący z innej parafii przedstawiają przed chrztem zaświadczenie od swojego ks. Proboszcza, (z obecnego miejsca zamieszkanie) że mogą dostąpić godności chrzestnych.
 • Rodzice i chrzestni, a w miarę możności także pozostali członkowie rodziny winni przyjąć sakrament pokuty.

Bierzmowanie

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" [KKK 1285]

Sakramentu bierzmowania udziela ksiądz biskup. Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej wymagany jest do przyjęcia sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa oraz do piastowania różnych godności w Kościele Katolickim.

Pogrzeb Katolicki

"Wszystkie sakramenty mają na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza nas do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: "Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie" [por. KKK 1680].

Pogrzeb katolicki jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewclassują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej.
Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z USC,
 • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),
 • pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Informacje dodatkowe

 • Szczegóły ceremonii należy uzgodnić Proboszczem.
 • Wyznaczenie miejsca pochówku należy uzgodnić z Panem Kościelnym.

Eucharystia-największy sakrament

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" [KKK 1324]

Pierwsi chrześcijanie "codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc Chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca" [Dz 2, 46]

Siedem Sakramentów Kościoła- warto przeczytać

Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego